Szkolenia BHP

Pracownik może zostać dopuszczony do pracy, jeśli posiada wymagane kwalifikacje, umiejętności, a także dostatecznie zna przepisy i zasady BHP. Sposobem na spełnienie tego wymagania jest zapewnienie pracownikowi szkolenia BHP. Szkolenie powinno zostać zorganizowane i sfinansowane przez pracodawcę, a także okresowo powtarzane. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami BHP, poprzez wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących środowiska pracy. Szczegółowe informacje dotyczące Szkoleń BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, są to :
 • Zasady Ogólne szkolenia
 • Zakres szkolenia
 • Sposób dokumentacji szkolenia
 • Przypadki w jakich pracownik, lub pracodawca może zrezygnować ze szkolenia.
Szkolenie BHP może prowadzić pracodawca lub zlecić tanie szkolenia BHP firmie świadczącej usługi BHP. Szkolenia dzielą się na szkolenie wstępne BHP i szkolenie okresowe BHP.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne BHP obejmuje zaznajomienie pracowników z ogólnymi zasadami BHP (instruktaż ogólny) oraz zapoznanie pracownika ze stanowiskiem pracy (instruktaż stanowiskowy).
Na instruktaż ogólny składa się przeszkolenie pracowników z podstawowych przepisów bhp określonych w Kodeksie pracy, układach zbiorowych i regulaminach pracy jakie obowiązują na terenie zakładu pracy, a także z sposobami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie BHP w formie instruktażu ogólnego odbywają wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, uczniowie i studenci odbywający praktykę studencką i zawodową. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę - posiadający wystarczający zasób wiedzy i umiejętności umożliwiający przeszkolenie pracowników zgodnie z programem instruktażu. Instruktaż ogólny może zostać realizowany przez zewnętrzną obsługę BHP.
Instruktaż stanowiskowy zapewnia zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy jakie występują na ich stanowiskach i ryzykiem zawodowym z nimi związanym. Osoby w tej części szkolenia poznają sposoby unikania niebezpieczeństw w miejscu pracy oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć pracę na wszystkich tych stanowiskach. W przypadku wprowadzenia zmian w środowisku pracy pracownik powinien odbyć instruktaż zapoznający go z nowymi zasadami pracy w zmienionych warunkach. Temat i czas trwania szkolenia zależny jest od przygotowania zawodowego szkolonego pracownika, jego dotychczasowego stażu pracy, charakteru wykonywanej pracy i zagrożeń na jakie narażony jest pracownik. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba, posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, a także zna metody prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca. Każdy instruktaż stanowiskowy objęty jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresy wykonywanej pracy - zgodnie z zasadami BHP. Egzamin stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Dowód odbycia instruktażu ogólnego i stanowiskowego potwierdza pracownik w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

Okresowe szkolenie BHP

Szkolenia okresowe BHP obowiązkowo odbywają:

 • Pracodawcy i kierujący pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści)
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • Pracownicy służby bhp i inni wykonujący zadania tej służby
 • Pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni powyżej.

Pierwsze okresowe szkolenie pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami powinni odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania pracy, natomiast osoby zatrudnione  na pozostałych stanowiskach w terminie do 12 miesięcy. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym wiedze uczestników szkolenia z zasad BHP. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, który wydaje także zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP. Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od charakteru stanowiska i określona przepisami rozporządzenia.
Oprócz szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej przepisy dopuszczają przeprowadzenie szkoleń bhp on-line (elearning) w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenia BHP przez internet mogą być realizowane dla niektórych grup pracowników, takich jak m.in pracodawcy, kierownicy i pracownicy administracyjno-biurowi.

Zapytaj nas o szkolenie BHP dla Twojej firmy lub dopasuj termin już teraz

Instruktaż ogólny BHP

Instruktaż ogólny realizowany w ramach szkolenia wstępnego BHP ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi obowiązującymi przepisami bhp, jakie znalazły się w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych i regulaminach pracy. Pracownik podczas szkolenia poznaje zasady bezpieczeństwa panujące w organizacji. Podczas szkolenia przedstawiane są zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku przy pracy, innego zdarzenia urazowego a także ogólne zasady P.POŻ.
Ramowy program szkolenia określa rozporządzenie i swoim zakresem obejmuje:

 1. Istotę BHP
 2. Zakres obowiązków i uprawnienia pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP
 3. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 4. Zasady poruszania się po zakładzie pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady BHP związane z obsługa urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczną opiekę lekarską - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony P.POŻ. oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Instruktaż ogólny BHP realizujemy w ramach naszej obsługi, lub na zlecenie pracodawcy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych

Pracownicy, którzy w zależności od branży zajmują się pracą biurową, obsługą klientów, zazwyczaj spędzają przy monitorze komputera powyżej 4 godziny dziennie. Sporadycznie opuszczają miejsce pracy w celu wykonania prac dodatkowych, np. wysłania poczty.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Stanowiska na których podczas pracy przeważają czynności wykonywane przy znacznym zaangażowaniu mięśni człowieka.  Pracowników robotniczych dotyczy największa liczba zagrożeń w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Są to w szczególności projektantanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie aktualizujące i uzupełniające wiedzę niezbędną pracodawcom i kierownikom. Swoim zakresem obejmuje : ocene ryzyka zagrożeń występujący w zakładzie pracy, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ochronę pracowników przez zagrożeniami mającymi związek z wykonywana pracą.

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP

Kierownicy zobowiązani są do odbycia szkolenia BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej: oceny ryzyka zagrożeń występujący w zakładzie pracy, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ochrona pracowników przez zagrożeniami mającymi związek z wykonywana pracą,

Szkolenia P.POŻ.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela budynku, obiektu budowlanego i terenu obowiązek zapewnienia im właściwej ochrony przeciwpożarowej. Pracodwaca może zrealizować ten obowiązek poprzez m.in. : Zapoznanie pracowników z zasadami ochrony p.poż. oraz poprzez ustalenie sposobów postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia pożarowego.  Przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru, a gdyby zaistniał umożliwia przeprowadzenie szybszej ewakuacji, ograniczenia strat ludzi i mienia, a przedewszystkim zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa.

Zakres szkolenia P.POŻ.

 • Ogólne informacje dotyczące zagrożeń pożarowych
 • Sposoby efektywnego powiadamianiania na wypadek pożaru
 • Instrukcje obiektu
 • Oznakowanie P.POŻ. i rozmieszczenie sprzętów ochrony przeciwpożarowej
 • Przebieg i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
 • Zasady ewakuacji i podejmowania prób zagaszenia ognia.
 • Obsługa i działanie sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze, agregaty, stałe urządzenia gaśnicze, wyłącznik przeciwpożarowy, czujniki p.poż itp.)

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej zawarte są w szkoleniu ogólnym BHP.  W każdym zakładzie pracy powinny być jednak osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pomocy przedmedycznej. Obowiązek zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia ciąży na pracodawcy. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy. Pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę do odbycia szkolenia:

 • Poznają teoretyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Opanowują pierwszą pomoc w sposób praktyczny.

Szkolenia BHP a Koronawirus

Od 20 marca 2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego obowiązuje w Polsce stan epidemii wiązany z pojawieniem się koronawirusa. Nałożone zostały specjalne obostrzenia na wszystkie sektory życia społecznego i gospodarczego. W związku z tym wprowadzono specjalne wytyczne dotyczące przeprowadzania szkoleń BHP
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy precyzuje :
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1)  pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2)  pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
3)  pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4)  ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. 
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: 
1)   okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub 
2)  w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 
– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

Szkolenia BHP Online

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkolenia BHP online. Szkolenie odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego z zastosowaniem jednego z popularnych komunikatorów lub metodą samokształcenia kierowanego.

Szkolenie BHP Online

Skype

Szkolenie BHP Online

Google Hangouts

Szkolenie BHP Online

Microsoft Teams

Szkolenie BHP Online

Samokształcenie Kierowane