Szkolenia BHP

Pracownik może zostać dopuszczony do pracy, jeśli posiada wymagane kwalifikacje, umiejętności, a także dostatecznie zna przepisy i zasady BHP. Sposobem na spełnienie tego wymagania jest zapewnienie pracownikowi szkolenia BHP. Szkolenie powinno zostać zorganizowane i sfinansowane przez pracodawcę,
a także okresowo powtarzane. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajamiania pracowników
z przepisami i zasadami BHP, poprzez wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących środowiska pracy. Szczegółowe informacje dotyczące Szkoleń BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, są to :
 • Zasady Ogólne szkolenia
 • Zakres szkolenia
 • Sposób dokumentacji szkolenia
 • Przypadki w jakich pracownik, lub pracodawca może zrezygnować ze szkolenia.
Szkolenie BHP może prowadzić pracodawca lub zlecić tanie szkolenia BHP firmie świadczącej usługi z zakresu BHP. Szkolenia BHP dzielą się na szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenia BHP: Wstępne

Szkolenie wstępne pracowników obejmuje zaznajomienie z ogólnymi zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy (instruktaż ogólny), oraz szkolenie wstępne gwarantujące zapoznanie pracownika ze stanowiskiem pracy (instruktaż stanowiskowy).
Na instruktaż ogólny składa się przeszkolenie pracowników z podstawowych przepisów bhp określonych w Kodeksie pracy, układach zbiorowych i regulaminach pracy jakie obowiązują na terenie danego zakładu pracy, a także z sposobami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie BHP w formie instruktażu ogólnego odbywają wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, uczniowie i studenci odbywający praktykę studencką i zawodową. Instruktaż stanowiskowy prowadzi pracownik służby BHP, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę - posiadający wystarczający zasób wiedzy i umiejętności umożliwiający przeszkolenie pracowników zgodnie z programem instruktażu.
Instruktaż stanowiskowy zapewnia zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy jakie występują na ich stanowiskach i ryzykiem zawodowym z nimi związanym. Osoby na tym szkoleniu poznają sposoby unikania niebezpieczeństw w miejscu pracy , oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć pracę na wszystkich tych stanowiskach. W przypadku wprowadzenia zmian w środowisku pracy danego środowiska pracownik powinien odbyć instruktaż zapoznający go z nowymi zasadami pracy w zmienionych warunkach. Temat i czas trwania takiego szkolenia zależny jest od przygotowania zawodowego szkolonego pracownika, jego dotychczasowego stażu pracy, charakteru wykonywanej pracy i zagrożeń na jakie narażony jest pracownik. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba, posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, a także zna metody prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca. Każdy instruktaż stanowiskowy objęty jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresy wykonywanej pracy - zgodnie z zasadami BHP. Egzamin stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Dowód odbycia instruktażu ogólnego i stanowiskowego potwierdza pracownik w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia BHP: Okresowe

Szkolenia okresowe BHP obowiązkowo odbywają:

 • Pracodawcy i kierujący pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści)
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • Pracownicy służby bhp i inni wykonujący zadania tej służby
 • Pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni powyżej.

Pierwsze okresowe szkolenie pracodawcy powinni odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania pracy, natomiast osoby zatrudnione  na pozostałych stanowiskach w terminie do 12 miesięcy. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym wiedze uczestników szkolenia z zasad BHP. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, który wydaje także zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP. Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od charakteru stanowiska.

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)

Ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie znalazły się w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych i regulaminach pracy. Pracownik podczas szkolenia poznaje zasady BHP panujące w danej organizacji. Podczas szkolenia przedstawiane są zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku przy pracy, lub innego zdarzenia urazowego.
Ramowy program szkolenia wg. właściwego rozporządzenia obejmuje:

 1. Istotę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnienia pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy.
 4. Zasady poruszania się po zakładzie pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe Środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługa urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy ? ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczną opiekę lekarską ? zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postpowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Kiedy wykonać?
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy
Kogo obowiązuje?

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych

Pracownicy, którzy w zależności od branży zajmują się pracą biurową, obsługą klientów, zazwyczaj spędzają przy monitorze komputera powyżej 4 godziny dziennie. Sporadycznie opuszczają miejsce pracy w celu wykonania prac dodatkowych, np. wysłania poczty.

Kiedy wykonać?
Najpóźniej do 12 miesięcy od daty zatrudnienia
Kogo obowiązuje?
Jak często powtarzać?

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Stanowiska na których podczas pracy przeważają czynności wykonywane przy znacznym zaangażowaniu mięśni człowieka.  Pracowników robotniczych dotyczy największa liczba zagrożeń w miejscu pracy.
Kiedy wykonać?
Najpóźniej do 12 miesięcy od daty zatrudnienia
Kogo obowiązuje?
Jak często powtarzać?

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Są to w szczególności projektantanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.
Kiedy wykonać?
Najpóźniej do 12 miesięcy od daty zatrudnienia
Kogo obowiązuje?
Jak często powtarzać?

Szkolenie okresowe BHP - dla pracodawców oraz kierujących pracownikami

Szkolenie aktualizujące i uzupełniające wiedzę niezbędną pracodawcom i kierownikom. Swoim zakresem obejmuje : ocene ryzyka zagrożeń występujący w zakładzie pracy, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ochronę pracowników przez zagrożeniami mającymi związek z wykonywana pracą.

Kiedy wykonać?
Najpóźniej do 6 miesięcy od daty zatrudnienia
Kogo obowiązuje?
Jak często powtarzać?

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla kierujących pracownikami.

Kierownicy zobowiązani są do odbycia szkolenia BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej: oceny ryzyka zagrożeń występujący w zakładzie pracy, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ochrona pracowników przez zagrożeniami mającymi związek z wykonywana pracą,

Kiedy wykonać?
Najpóźniej do 6 miesięcy od daty zatrudnienia
Kogo obowiązuje?
Jak często powtarzać?

Szkolenie P.POŻ.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela budynku, obiektu budowlanego i terenu obowiązek zapewnienia im właściwej ochrony przeciwpożarowej poprzez m.in. : Zapoznanie pracowników z zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz ustalenie sposobów postępowania na wypadek wystąpienia miejscowego zagrożenia.  Przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru, a gdyby zaistniał umożliwia przeprowadzenie szybszej ewakuacji, ograniczenia strat ludzi i mienia, zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa.

Zakres szkolenia P.POŻ. obejmuje

 • Ogólne informacje dotyczące zagrożeń pożarowych
 • Sposoby efektywnego powiadamianiania na wypadek zaistnienia pożaru
 • Instrukcje obiektu, oznakowanie i rozmieszczenie sprzętów ochrony przeciwpożarowej na jego terenie.
 • Przebieg i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
 • Zasady ewakuacji i podejmowania prób zagaszenia ognia.
 • Obsługa i działanie sprzętu gaśniczego.

Szkolenie Pierwszej Pomocy

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej zawarte są w naszym szkoleniu ogólnym. Nie mniej jednak w każdym zakładzie pracy powinny być osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pomocy przedmedycznej. Obowiązek zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia ciąży na pracodawcy. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy. Pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę do odbycia szkolenia:

 • Poznają teoretyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Opanowują pierwszą pomoc w sposób praktyczny.
.::VMCOMPLEX.eu::.. © 2020 - Designed By WarpTheme