Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Naszą obsługę RODO realizujemy dostosowując się do potrzeb klienta, może ona przybierać formę: 
Doradztwa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów RODO,
Outsourcingu Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD),
Forma świadczenia usług RODO zależna jest od Państwa potrzeb.

Doradztwo, nadzór, konsulting

Ta forma współpracy obejmuje konsulting, doradztwo oraz nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących u Państwa polityk, procedur i regulaminów wdrożonych w ramach RODO. Wizyty w ramach nadzoru odbywają się cyklicznie w zależności od potrzeb Państwa firmy, a pozostałe konsultacje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Doradztwo i nadzór to opieka i wsparcie nad kwestiami RODO w Państwa firmie. Współpraca może obejmować wdrożenie, doradztwo, nadzór, konsulting lub wsparcie wyznaczonego u Państwa Inspektora Ochrony Danych (IOD) w jego działaniach, a jeżeli nie został powołany wsparcie Administratora Danych Osobowych. Koszt konsultingu RODO jest zryczałtowany i uzależniony jest od zakresu działań, ilości i czasu wizyt, specyfikacji organizacji oraz obecnie stosowanych rozwiązań wynikajacych z RODO.

Outsourcing IOD

Outsourcing IOD, w tej formie zostaje przydzielony Państwu pracownik pełniący u Państwa funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jego zadania i obowiązki wynikają bezpośrednio z art. 39 „RODO” i należą do nich:
1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35. RODO
4. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Napisz i dowiedz się więcej o Inspektorze Ochrony Danych 

IOD obowiązek

Outsourcing IOD, jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które mają obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w związku z art. 37 RODO.

"Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych (IOD), zawsze gdy:
a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO."

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD) w innych sytuacjach jest dobrowolną, ale jedną z najlepszych form zadbania o obowiązki wynikające z RODO. 


Schemat udostępniony przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) pozwala ocenić czy mamy prawo czy obowiązek powołania IOD

Czy mam obowiązek wyznaczenia IOD ? (ang. DPO - Data Protection Officer)

Czy mam obowiązek wyznaczenia IOD ?

Inspektor RODO Wrocław (IOD) Outsourcing

Przygotowujemy najlepszą ofertę nadzoru, doradztwa, konsultingu outsourcingu Inspektora Ochrony Danych RODO (IOD) indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa, oferujemy dojazd na terenie Wrocławia i okolic.