Kontrole BHP RODO Wrocław

W ramach naszej obsługi oraz usług oferujemy wsparcie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid), Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz innych jednostek powołanych do nadzoru i kontroli obowiązków nałożonych przez prawo. W celu realizacji uprawnień organy te dysponują możliwością ukarania mandatem karnym, wydaniem nakazu lub decyzji oraz zażadania wstrzymania prac. Oferujemy Państwu wsparcie przed, w trakcie i po kontroli.

Wsparcie i doradztwo

Wsparcie i doradztwo podczas kontroli

Reprezentacja

Reprezentacja Pracodawcy i Firm przed organami kontrolnymi
 

Realizacja Zaleceń

Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP, UODO, Sanepid, PSP
 

Przygotowanie do kontroli

Przygotowanie do kontroli PIP, UODO, Sanepid, PSP
 

KONTROLE PIP (BHP)

Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrola zakładów pracy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP.
Do zadań PIP należy:
 • nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy,

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów BHP przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii,

 • nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców wymagań bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy,

 • nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bhp przy produkcji wyrobów i opakowań

 • kontrola nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących BHP

 • kontrola przestrzegania wymagań BHP

Działania kontrolno-nadzorcze PIP koncentrują się przede wszystkim w branżach i zakładach pracy, w których stwierdzono wcześniej zły stan ochrony pracy lub nieprzestrzeganie przepisów BHP. Państwowa Inspekcja Pracy nadzór i kontrole realizuje także poprzez realizacje planów rocznych lub kontroli problemowych. Celem PIP jest poprawa stanu bezpieczeństwa pracy.

KONTROLE UODO (RODO)

Urząd Ochrony Danych osobowych jest niezależnym organem nadzorczym powołanym w celu monitorowania stosowania RODO. W tym celu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych otrzymał uprawnienie do przeprowadzania kontroli w trybie:
 • planowanym (realizując roczny plan kontroli)

 • kontrolą doraźną (nie ujętą w rocznym planie kontroli)

Uprawnieniem wynikającym w zakresie prowadzonych postępowań jest m.in.
 • nakładanie kar administracyjnych (w tym kar pienieżnych)

 • nakazanie usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania

 • uzyskiwanie od administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych UODO do realizacji swoich zadań
 • uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego

 • uzyskanie dostępu do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych

 • nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby o naruszeniu ochrony danych jej dotyczących.
Oprócz działań kontrolnych zadaniem UODO jest udzielanie porad administratorowi danych osobowych.