Dokumenty i Instrukcje

Na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji oraz sporządzenia niektórych dokumentów, mogą to być np. instrukcje, regulaminy, zarządzenia, protokoły, oceny ryzyka zawodowego. Poszczególne akty prawne regulują kto i jakie dokumenty powinien posiadać - moga być to :
Przepisy BHP (Prawa Pracy) np. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nakładające obowiązek sporządzenia i udostępnienia instrukcji BHP.
Przepisy P.POŻ. np. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nakładające obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Przepisy RODO do których spełnienia konieczne może być utworzenie polityk, instrukcji, regulaminów lub klauzul informacyjnych.

Sporządzimy dla Twojej Firmy:

Instrukcje

Zarządzenia

Protokoły

Klauzule

Regulaminy

Polityki

Analiza ryzyka w BHP i RODO

Inne dokumenty

Instrukcje BHP

Art. 237 Kodeksu pracy stanowi, że Pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące zasad BHP na stanowisku pracy. Obowiązek sporządzenia i udostępnienia instrukcji BHP wynika także z § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Pracodawca na mocy przepisów powinien udostępnić:
1. Instrukcje BHP dotyczące stosowanych w zakładzie pracy procesów technologicznych, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia pracowników.
2. Instrukcje BHP obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
3. Instrukcje BHP postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
Instrukcje określają zasady BHP dotyczące pracy. Określają czynności przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, a także czynności zabronione. Instrukcje BHP mogą dzielić się na:
1. Ogólne instrukcje BHP – określają ogólne zasady bhp na terenie zakładu pracy
2. Instrukcje stanowiskowe BHP – instrukcje określają zasady bhp na stanowisku pracy np. instrukcja bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych.
3. Instrukcje postępowania na wypadek awarii – instrukcje te określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia – awarii, np. instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.
4. Instrukcje BHP podczas prac przy urządzeniu – Instrukcja określająca zasady pracy na urządzeniu np. instrukcja bhp przy pracy na maszynie hafciarskiej.
Brak dostępnej instrukcji BHP na stanowisku pracy może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także wpływa negatywnie na bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, natomiast nieprzestrzeganie przez pracownika instrukcji BHP może skutkować nałożeniem na niego kary przez Pracodawcę.

Zarządzenia

Przepisy prawa pracy jako źródło prawa nie podają zarządzeń Pracodawcy, ich wydawanie jest jednak jednym z uprawnień posiadanych przez pracodawcę w ramach określania zasad i porządku w zakładzie pracy. Zarządzenia obok instrukcji i obwieszczeń są jednym ze sposobów kreowania porządku w firmie. Zarządzenia mogą dotyczyć wyłącznie organizacji i porządku u danego pracodawcy, gdyż prawa i obowiązki pracowników wynikać już muszą bezpośrednio z regulaminu pracy. Zarządzenie jest instrumentem Pracodawcy pozwalającym na określenie zasad i porządku. Zarządzenia nie mogą być jednak sprzeczne z przepisami regulaminu pracy czy powszechnie obowiązujących przepisów prawa takich jak np. Kodeks Pracy.
Sporządzimy zarządzenie specjalnie na Twoje potrzeby.

Regulamin Pracy

Dokumentem regulującym wewnętrzny porządek pracy u Pracodawcy jest Regulamin Pracy. Celem Regulaminu Pracy jest sprecyzowanie i uszczegółowienie zasad obowiązujących w zakładzie pracy. Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla Pracownika, niż te wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów Praca Pracy (np. Kodeksu Pracy). Regulamin pracy reguluje takie kwestie jak:

  • organizacja pracy,
  • warunki przebywania na terenie zakładu pracy,
  • wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy,
  • okresy rozliczeniowe,
  • porę nocną,
  • zasady pracy dotyczące pracownikow młodocianym oraz kobiet,
  • obowiązki dotyczące BHP oraz P.POŻ,
  • sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
  • rozliczanie przybycia, obecności i nieobecności w pracy,

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek sporządzenia regulaminu pracy.
Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, (wówczas nie jest obowiązany do wydawania obwieszczenia).
Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Dokumenty : BHP, P.POŻ. RODO

Sporządzamy dokumenty wymagane przepisami BHP, P.POŻ. i RODO:
Oceny ryzyka zawodowego
Analizy ryzyka w RODO
Protokoły powypadkowe
Instrukcje P.POZ
i inne dokumenty wymagane przepisami.
Czytaj więcej w kategoriach dedykowanym dokumentom.

Sporządzanie dokumentów, protokołów, zarządzeń i instrukcji - Wrocław

Przygotowujemy najlepszą ofertę  indywidualnie dla każdej firmy, oferujemy dojazd na terenie Wrocławia i okolic. Sporządzamy dokumentacje, regulaminy, zarządzenia, instrukcje i protokoły wymagane przepisami BHP - P.POŻ. - RODO.